Lê Thu Hường

Lê Thu Hường

Mô tả chi tiết
Từ ngày sử dụng dịch vụ của giupviechomecare.vn, tôi thấy yên tâm về công việc nhà và có nhiều thời gian tham gia các hoạt động xã hội. Cảm ơn dịch vụ của Công ty.
Chị Thu Hường
Vũ Trọng Phụng , Hà Nội